Thursday, December 13, 2007

လူေတြက ကိုယ္တတ္ကြၽမ္းတဲ့ အတတ္ပညာနဲ႔ ထိုက္ထိုက္တန္တန္ အလုပ္လုပ္ေပးသည္၊ ထိုက္ထိုက္တန္တန္ လခယူသည္။ ဒါကေတာ့ ပံုမွန္သဘာ၀ျဖစ္သည္။

ကိုယ္မတတ္ကြၽမ္းေသာ၊ ကိုယ္မကြၽမ္းက်င္ေသာနယ္ပယ္မွာ ရာထူးယူသည္၊ လစာယူသည္။ တလြဲေတြလုပ္သည္။ အက်ိဳးျဖစ္တာထက္ အရံႈးကပိုမ်ားသည္။

ဤသူသည္ လစာလူလိမ္ ျဖစ္သည္။

လခေတာ့ယူသည္။ လုပ္တတ္ လုပ္ႏိုင္ရက္နဲ႔ မလုပ္၊ ေပးရတဲ့လစာနဲ႔ မတန္ေအာင္အေခ်ာင္ခိုသည္။

ဤသူသည္ လစာသူခိုး ျဖစ္သည္။

ကိုယ္နဲ႔ မသက္ဆိုင္ေတာ့တဲ့အလုပ္၊ လုပ္ဖို႔ မသင့္ေတာ္ေတာ့တဲ့ အလုပ္ကို အတင္းလုလုပ္သည္။ လခယူသည္။

ဤသူသည္ လစာဓါးျပ ျဖစ္သည္။

လခလဲယူထားေသး၊ လုပ္သမွ်အလုပ္ ကိုယ့္အိတ္ထဲေရာက္ဖို႔ခ်ည္း တြက္ခ်က္အလုပ္လုပ္ေနတဲ့သူကေတာ့
အဆိုးဆံုး သူယုတ္မာျဖစ္သည္။

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊဆိုသူသည္ အထက္ပါ ေလးခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီေသာ လစာလူလိမ္၊ လစာသူခိုး၊ လစာဓါးျပ၊ သူယုတ္မာျဖစ္သည္။

အသက္ ၆၅ႏွစ္ ျပည့္ကတည္းက သူတစ္ပါးဆက္ခံရမည့္ ရာထူးနဲ႔ လစာေတြကို ႏိုင္ငံ၊ အဖြဲ႔အစည္း၏ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း၊ တရားဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္၍ လုယက္ထားသည္မွာ ၁၀စုႏွစ္ တခုစာရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

ထိုင္းအာဏာသိမ္း စစ္အစိုးရ၀န္ႀကီးခ်ဳပ ္ဆူလာယုခ်ဴလာေနာ့က ကြၽန္ေတာ္တို႔ အစိုးရဟာ
ဥပေဒေၾကာင္းနဲ႔ မညီၫြတ္တာ ဘာကိုမွ ေဆာင္ရြက္မွာမဟုတ္ဘူးဆိုၿပီး ထိုင္းစစ္အာဏာသိမ္းေခါင္းေဆာင္ တပ္မေတာ္စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးဆြန္ထီ၏ ရာထူးသက္တမ္းထပ္တိုးခြင့္ကို ပယ္ခ်လိုက္သလို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးဆြန္ထီကလည္း အသက္ ၆၀မွာ သိကၡာရွိရွိ ရာထူးက အနားယူခဲ့ပါသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရေရႊမန္းက မိမိတို႔တပ္သဘာ၀အရ အၿမဲတမ္းထရိမ္နင္ေပးထားသည့္ အတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ မရွိလို႔ အလုပ္မျဖစ္ ဆိုသည့္ကိစၥမ်ိဳး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ မရွိလို႔ လုပ္ငန္းမ်ားပ်က္သြားမည္ ဆိုသည့္ ကိစၥမ်ိဳး မိမိတို႔တပ္တြင္မရွိေၾကာင္း၊ မိမိတို႔တပ္မေတာ္သားမ်ားတြင္ တပ္၏စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း၊ ဥပေဒမ်ားကိုလိုက္နာရသလို၊ နယ္ဘက္စည္းမ်ဥ္း၊ ဥပေဒမ်ားကိုလည္း လိုက္နာရေၾကာင္း၊ ဥပေဒက်ဴးလြန္ၿပီဆိုပါက ဥပေဒအရ မည္သည့္ တပ္မေတာ္သားကိုမဆို အျပစ္ေပးရေၾကာင္း။

တပ္မေတာ္၏ အစိတ္အပိုင္းအားလံုးသည္ တပ္မေတာ္၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မည္သူမွ် ဥပေဒ၏အထက္တြင္ ကင္းလြန္စြာမရွိေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ားအေပၚ ေမာက္မာစြာဆက္ဆံျခင္း၊ အႏိုင္ထက္ျပဳျခင္းမ်ားအပါအ၀င္ ဥပေဒႏွင့္မညီၫြတ္ေသာ၊ ဥပေဒက ိုဆန္႔က်င္ခ်ိဳးေဖါက္ေသာ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္မ်ား ေပၚေပါက္သည့္အခါတိုင္း မိမိတို႔တိက်ထိေရာက္စြာ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္သာျဖစ္ေၾကာင္း။

မည္သူမွ်ဥပေဒ၏ အထက္တြင္မရွိ၊ လူပုဂြိဳလ္တိုင္းဥပေဒအရတြင္ တေျပးညီသာျဖစ္သည္ဟူေသာ သေဘာထားႏွင့္အညီ အေရးယူေဆာင္ရြက္သည္မွာ မိမိတို႔တပ္မေတာ္က အစဥ္တစိုက္ လက္ခံက်င့္သံုးေနေသာ မူ၀ါဒပင္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ အတိအလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ကိုယ္တိုင္းျပည္မွာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဟာ ႏိုင္ငံသားတိုင္းမွာတာ၀န္ရွိပါသည္။

လခစားၿပီး တာ၀န္ယူထားတဲ့သူေတြက ကိုယ္ေျပာထားသလို ဥပေဒအတိုင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းမရွိေတာ့တဲ့အခါ ဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ ျပည္သူေတြက ကိုယ္ထူကိုယ္ထ တရားစီရင္ေရးလုပ္ၾကရမွာဘဲျဖစ္ပါသည္။

သူတပါးရဲ့ ရာထူးနဲ႔ လစာကို ဥပေဒခ်ိဳးေဖါက္ၿပီး ဓါးျပတိုက္လုယူထားတဲ့ ဦးသန္းေရႊကို ဆုေငြထုတ္လိုက္ပါသည္။

၄င္းအျပင္ စက္တင္ဘာ သံဃာ့ လႈပ္ရွားမႈကို အၾကမ္းဖတ္၍ သံဃာမ်ားကို သတ္ရာတြင္ အဓိက လုပ္ေဆာင္ ပါ၀င္ေသာသူမ်ား အပါအ၀င္ တပ္မေတာ္၏ ဂုဏ္သိကၡာကို က်ဆင္းေအာင္ တပ္အတြင္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ဒုကၡေပးေနၿပီး(ခံစားေနရသူမ်ား သိပါသည္။)၊ တိုင္းျပည္အတြင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာနည္းျဖင့္ လူလည္ေခါင္ ဒျမတိုက္ကာ တိုင္းျပည္ကို အႏၱရာယ္ေပးေနေသာ ဦးသန္းေရႊ၏ မိသားစုကိုပါ ဤေနရာတြင္ ဆုေငြ ထပ္ထုတ္လိုက္ပါသည္။

ဆုေငြ ပမာဏမွာ နည္းသည္ မွန္ေသာ္လည္း ကိုယ္ထူကိုယ္ထ တရားစီရင္ေရးတြင္ အသံုးျပဳသည့္ ေငြမ်ားသည္ ေခၽြးနည္းစာမ်ားျဖင့္ ပင္ပန္းစြာ လုပ္ကိုင္ရွာေဖြထားေသာ ေငြမ်ား ျဖစ္သျဖင့္ အဖိုးတန္ပါသည္။ ထိုအျပင္ တကယ္ ေပးမည့္ ေငြေၾကးပမာဏ ျဖစ္ေၾကာင္း အာမခံပါသည္။

၁။ ဦးသန္းေရႊ (ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္)
၂။ ဦးေအာင္ေသာင္း (အမွတ္ (၁) စက္မႈ၀န္ႀကီး)
၃။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ဦး (ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး)
၄။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဌးဦး (စိုက္ပ်ိဳးေရး၀န္ႀကီး)
၅။ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေက်ာ္ဆန္း (ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး)
၆။ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္သူရျမင့္ေမာင္ (သာသနာေရး၀န္ႀကီး)
၇။ ဗိုလ္မႉးႀကီးသန္းဟန္ (အဓိကရုဏ္းႏိွမ္နင္းေရး)

၈။ ဦ၊သန္းေရႊ၏ ဇနီး ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္ႏွင့္ သမီးမ်ား

ကိုက (ဂ်ပန္) က်ပ္ သိန္း (၁၀၀)

၁။ = က်ပ္ သိန္း (၁၀၀)
၂။ ၃။ ၄။ ၅။ ၆။ ၇။ = က်ပ္ သိန္း (၅၀)
၈။ = က်ပ္ သိန္း (၂၀)

ကိုခ (ဂ်ပန္) က်ပ္ သိန္း (၁၀၀)

၁။ = က်ပ္ သိန္း (၃၀)
၂။ ၃။ ၄။ ၅။ ၆။ ၇။ = က်ပ္ သိန္း (၂၀)

ကိုဂ (ဂ်ပန္) က်ပ္ သိန္း (၈၀)

၁။ = က်ပ္ သိန္း (၅၀)
၂။ ၃။ ၄။ ၅။ ၆။ ၇။ = က်ပ္ သိန္း (၃၀)

ကိုဃ (ဂ်ပန္) က်ပ္ သိန္း (၂၀)

၁။ = က်ပ္ သိန္း (၂၀)

ကိုင (ဂ်ပန္) က်ပ္ သိန္း (၂၀)

၁။ = က်ပ္ သိန္း (၂၀)

ကိုစ (ဂ်ပန္) က်ပ္ သိန္း (၂၀)

၁။ = က်ပ္ သိန္း (၂၀)
၂။ ၃။ ၄။ ၅။ ၆။ ၇။ = က်ပ္ သိန္း (၅)

ကိုဆ (ဂ်ပန္) က်ပ္ သိန္း (၅၀)

၁။ = က်ပ္ သိန္း (၂၀)
၂။ ၃။ ၄။ ၅။ ၆။ ၇။ = က်ပ္ သိန္း (၁၀)

ကိုဇ (ဂ်ပန္) က်ပ္ သိန္း (၁၀)

၁။ = က်ပ္ သိန္း (၁၀)
၂။ ၃။ ၄။ ၅။ ၆။ ၇။ = က်ပ္ သိန္း (၅)

ကိုဈ (ဂ်ပန္) က်ပ္ သိန္း (၁၀)

၁။ = က်ပ္ သိန္း (၁၀)
၂။ ၃။ ၄။ ၅။ ၆။ ၇။ = က်ပ္ သိန္း (၁၀)

ကိုည (ဂ်ပန္) က်ပ္ သိန္း (၁၀)

၁။ = က်ပ္ သိန္း (၁၀)
၂။ ၃။ ၄။ ၅။ ၆။ ၇။ = က်ပ္ သိန္း (၅)

စုစုေပါင္း = က်ပ္ သိန္း (၄၂၀)

၁။ = က်ပ္ သိန္း (၂၉၀)
၂။ ၃။ ၄။ ၅။ ၆။ ၇။ = က်ပ္ သိန္း (၁၃၅)
၈။ = က်ပ္ သိန္း (၂၀)

ဘေလာ့နဲ႔ေပါင္းရင္

စုစုေပါင္း -
ျမန္မာက်ပ္ေငြ သိန္း (၅၇၀)
GBP £ 400
EURO 100
US $ 1,300
Singapore $100

၁။ ဦးသန္းေရႊ (ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္) -
က်ပ္ သိန္း (၄၄၀) +
GBP £ 400 +
EURO 100 +
US $ 1,300 +
Singapore $100

၂။ ဦးေအာင္ေသာင္း (အမွတ္ (၁) စက္မႈ၀န္ႀကီး)
၃။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ဦး (ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး)
၄။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဌးဦး (စိုက္ပ်ိဳးေရး၀န္ႀကီး)
၅။ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေက်ာ္ဆန္း (ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး)
၆။ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္သူရျမင့္ေမာင္ (သာသနာေရး၀န္ႀကီး)
၇။ ဗိုလ္မႉးႀကီးသန္းဟန္ (အဓိကရုဏ္းႏိွမ္နင္းေရး) -
တစ္ေယာက္ = က်ပ္ (၁၃၅) သိန္း

၈။ ဦးသန္းေရႊ၏ ဇနီး ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္ႏွင့္ သမီးမ်ား
တစ္ေယာက္ = က်ပ္ သိန္း (၂၀)

2 comments:

Sword for a Sword said...

We all should aim for US$1 million equivalent in prize total. This is achievable if we actively promote it worldwide among Burmese communities.
"Killer" Than Shwe is not interested in dialogue, neither we are.

thargyi said...

ေမာင္ေသာင္း ေရာ မပါ ဘူးလား ဗ် ။ သူ က စက္မႈတကၠသုိလ္ ပညာေရး ကို ကေမာက္ကမ ၊ ျဖစ္ေအာင္ ၊ ပ်က္စီးေအာင္ စနစ္တက် ဖ်က္ဆီး ခဲ့ တယ္။ သူ႕ သမိုင္း မွာ အထက္လူကို ေအာက္ပို႕ ေအာက္ လူ ကို အထက္ ပို႕ ၿပီး သူ႕ လက္ ေအာက္ က လူ ေတြ ကို ပညာ ေပး ခဲ့ တယ္။သူ႕ ကိုယ္ သူ ဝန္ ႀကီး ခ်ဳပ္ အဆင့္ အထိ ရည္ မွန္း ထား သူူ လည္း ျဖစ္ တယ္။

 
/* EOT ----------------------------------------- */